Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Political Programs - දේශපාලන වැඩසටහන්
Advertisement
Ada Derana News

Pavithra Wanniarachchi of the Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) has bagged the highest number of preferential votes in the Ratnapura District. MORE..

7 Aug 2020 (9:31 AM)

Rishad Bathiudeen from Samagi Jana Balawegaya (SJB) has received the highest number of preferential votes in the Vanni District. MORE..

7 Aug 2020 (11:12 AM)

Twenty-three more COVID-19 infected individuals have made complete recoveries today (07), says the Ministry of Health. MORE..

7 Aug 2020 (3:26 PM)

Resource : Ada Derana