Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Political Programs - දේශපාලන වැඩසටහන්
Advertisement
Ada Derana News

Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) will be handing over a no-confidence motion against the government, said the JVP Leader Anura Kumara Dissanayake. MORE..

20 May 2019 (12:54 PM)

The Leader of the Opposition Mahinda Rajapaksa says that the factors which led to the new terrorism in the country must be resolved immediately. MORE..

20 May 2019 (2:24 PM)

President Maithripala Sirisena on Sunday asked the security forces to use their experience in defeating separatist Tamil guerrillas a decade ago to meet the new challenge from Islamist militants linked to ISIS and responsible for last month s serial bombings that killed 258 people. MORE..

20 May 2019 (11:36 AM)

Resource : Ada Derana