Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Cookery programmes ආහාර පිසින වැඩසටහන්
Advertisement
Ada Derana News

Tsunami-hit Tonga remained largely uncontactable on Sunday with telephone and internet links severed, leaving relatives in faraway New Zealand praying for their families on the Pacific islands as casualty reports had yet to come through. MORE..

16 Jan 2022 (8:03 PM)

The Speaker of the Maldivian Parliament (People s Majlis of Maldives) Mohamed Nasheed arrived in Sri Lanka on Sunday for an official visit. MORE..

16 Jan 2022 (4:43 PM)

The Director General of Health Services has confirmed another 14 coronavirus related deaths for January 15, increasing the death toll in the country due to the virus to 15,211. MORE..

16 Jan 2022 (6:38 PM)

Resource : Ada Derana