Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Asirimath Daladagamanaya - අසිරිමත් දළදාගමනය
Advertisement
Ada Derana News

President Ranil Wickremesinghe has exchanged views on bilateral development cooperation with several foreign envoys in Sri Lanka. MORE..

6 Dec 2022 (7:19 PM)

A Cabinet reshuffle is likely to occur over the next few days, political sources claim. MORE..

7 Dec 2022 (7:27 PM)

A desperate bid is underway to save an eight-year-old boy who has been trapped inside a well for more than 16 hours. MORE..

7 Dec 2022 (6:57 PM)

Resource : Ada Derana