Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Asirimath Daladagamanaya - අසිරිමත් දළදාගමනය
Advertisement
Ada Derana News

Sri Lanka s new president, Ranil Wickremesinghe, should ensure that his administration adopts measures to protect the basic rights of all Sri Lankans, Human Rights Watch said in a letter published today outlining key human rights concerns. MORE..

9 Aug 2022 (8:45 PM)

Colombo Fort Magistrate Thilina Gamage today granted bail to 08 protesters, who were charged with unlawful assembly and obstruction of duties of police officers at the entry road to Colombo Fort Magistrate s Court on May 25, were granted bail today (Aug 09). MORE..

9 Aug 2022 (7:30 PM)

The Cabinet approval has been granted to amend the Shop and Office Employees (Regulation of Employment and Remuneration) Act No. 19 of 1954 to allow women to work after 6.00 p.m. MORE..

9 Aug 2022 (5:54 PM)

Resource : Ada Derana