Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Cookery programmes ආහාර පිසින වැඩසටහන්
Advertisement
Ada Derana News

Prime Minister Ranil Wickremesinghe should step down from his Finance Minister portfolio, Minister Dhammika Perera says. MORE..

6 Jul 2022 (1:24 PM)

Minister Nimal Siripala de Silva has temporarily resigned from his ministerial portfolios until an investigation carried out on the President s directive regarding the accusation made by the Opposition Leader. MORE..

6 Jul 2022 (2:27 PM)

The police have arrested 13 people in total for their unruly conduct at a filling station in Wellawaya town. MORE..

6 Jul 2022 (12:28 PM)

Resource : Ada Derana