Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Dramas Info - නාට්‍ය තොරතුරු
1 2 3 view all
News - ප්‍රවෘත්ති
1 2 3 view all
The Voice Teens Sri Lanka
1 2 3 view all
Movie Info - චිත්රපට තොරතුරු
1 2 3 view all
Reality Shows - රියැලිටි වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Cookery programmes ආහාර පිසින වැඩසටහන්
1 2 3 view all
LakvisionTV Italy - ලක්විෂන් ඉතාලි
1 2 3 view all
Music Programes - සංගීත වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Live Musical Shows - සජීවී ප්‍රසංග
1 2 3 view all
Comedy - විහිළු කතා
1 2 3 view all
Political Programs - දේශපාලන වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Entertaining Programes විනෝදාස්වාද
1 2 3 view all
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Divithura - දිවිතුරා
1 2 3 view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Neela Pabalu - නීල පබළු
1 2 3 view all
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Kiya Denna Adare Tharam - කියා දෙන්න ආදරේ තරම්
1 2 3 view all
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
1 2 3 view all
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Sangeethe - සංගීතේ
1 2 3 view all
Deweni Inima - Teledrama
1 2 3 view all
Me Adarayai - Tele Drama
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
10128 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3939 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3859 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3026 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3399 views
view all items
Astrology - ලග්න පලාපල
1 2 3 view all
MP3 Song - සිංහල සිංදු
1 2 3 view all
Radio Programes - ගුවන් විදුලි වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Music Videos - සිංහල සිංදු වීඩියෝ
1 2 3 view all
Discussions & Documentary Edutainment
1 2 3 view all
Tamil Programes
1 2 3 view all
Advertisement
Ada Derana News

Three people have been shot dead in the area of Gaman Gedara in Minuwangoda at around 7.00 a.m. today (Oct. 06). MORE..

6 Oct 2022 (10:07 AM)

President Ranil Wickremesinghe is scheduled to deliver a special statement in the parliament today (Oct. 06). MORE..

6 Oct 2022 (8:44 AM)

Several spells of showers will occur in Western, Sabaragamuwa and North-Western provinces and in Kandy, Nuwara-Eliya, Galle and Matara districts, the Department of Meteorology says. MORE..

6 Oct 2022 (8:42 AM)

An extraordinary gazette notification has been issued bringing the Department for Registration of Persons, the Department of Immigration Emigration and the National Dangerous Drugs Control Board (NDDCB) under the purview of the Ministry of Public Security. MORE..

6 Oct 2022 (1:02 AM)

The Twenty-Second Amendment Bill to the Constitution was approved for its Second Reading at the Ministerial Consultative Committee on Justice, Prison Affairs and Constitutional Reforms chaired by its Chair and the Minister of Justice, Prison Affairs and Constitutional Reforms, Dr. Wijeyadasa Rajapakshe. MORE..

6 Oct 2022 (12:02 AM)

Tourists Fuel Pass was introduced this evening allowing foreign tourists coming to Sri Lanka to be able to get fuel according to their needs, outside the QR Code system. MORE..

5 Oct 2022 (10:42 PM)

The Department of Railways says that a part of the Kelani Valley railway line will be closed due to maintenance work. MORE..

5 Oct 2022 (8:31 PM)

Sri Lanka Bureau of Foreign Employment (SLBFE) says that information has been reported that various people are taking money from job seekers by saying that jobs will be provided in Malaysia and people are being sent abroad for jobs in Malaysia on tourist visas. MORE..

5 Oct 2022 (7:05 PM)

Speaker of Parliament Mahinda Yapa Abeywardana today announced to the House that Member of Parliament Patali Champika Ranawaka has also been nominated to serve in the National Council. MORE..

5 Oct 2022 (6:50 PM)

The Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL) has approved power cuts of two hours and 20 minutes for October 06 and 07. MORE..

5 Oct 2022 (6:09 PM)

The Supreme Court today sentenced a tuition class teacher, who pleaded guilty before the court for the charges of contempt of court and defamation against Minister Wijayadasa Rajapakshe, to two-year rigorous imprisonment suspended for five years. MORE..

5 Oct 2022 (5:34 PM)

Scientists Carolyn Bertozzi, Morten Meldal and Barry Sharpless won the 2022 Nobel Prize in Chemistry on Wednesday "for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry". MORE..

5 Oct 2022 (5:21 PM)

At least 17 students of a school in the Pelwatte area of Buttala have been admitted to Wellawaya Base Hospital due to suspected food poisoning. MORE..

5 Oct 2022 (4:43 PM)

The charges applicable on Telecommunication and Pay TV services have been revised effective from today (Oct. 05), instead of the recovery of the Social Security Contribution Levy (SSCL) of 2.5% introduced by the SSCL Act. MORE..

5 Oct 2022 (4:07 PM)

Leader of the Opposition, Sajith Premadasa today requested the government to arrange for the release of Inter-University Students Federation (IUSF) convenor Wasantha Mudalige and the two others who are detained under the Prevention of Terrorism Act (PTA). MORE..

5 Oct 2022 (4:04 PM)

Medical supplies worth over USD 2.74 million have been donated by HOPE Worldwide, a leading international humanitarian organization in the United States, to provide immediate relief to Sri Lankans. MORE..

5 Oct 2022 (3:15 PM)

Minister Kanchana Wijesekera says that amendments to the Petroleum Products (Special Provisions) Bill, paving way for new suppliers to enter as importers, distributors and retail operators for petroleum products, was approved by the Ministerial Consultative Committee on Power and Energy. MORE..

5 Oct 2022 (2:59 PM)

Ahead of the vote on the new UN resolution on Sri Lanka, Foreign Minister Ali Sabry says it is difficult to compete with powerful nations in the UN Human Rights Council (UNHRC). MORE..

5 Oct 2022 (2:40 PM)

The final draft of the new resolution on Sri Lanka was submitted to the 51st UNHRC session in Geneva today (05) along with the UN Human Rights High Commissioner s report on the human rights situation in Sri Lanka. MORE..

5 Oct 2022 (2:17 PM)

Member of Parliament Kabir Hashim has been unanimously appointed as the chairman of the Committee on Public Accounts (COPA). MORE..

5 Oct 2022 (1:57 PM)

Resource : Ada Derana